Jean Monnet Bursu 

jean monnet Jean Monnet Bursu 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu arasında yapılan bir anlaşma ile hayata geçirilen , Türkiye’nin en köklü ve saygın projelerinden biri olarak yürütülmektedir. Program kapsamında, seçili bursiyerlere en az 3 en fazla 12 aylık bir süre boyunca AB üyesi ülkelerde bulunan bir üniversite veya üniversiteye eşdeğer bir kuruluşta araştırma veya lisansüstü eğitim yapma hakkı tanınmaktadır. Burslar, ülkemizin AB’ye uyum süreci kapsamında, AB müktesebatı ile ilgili konularda gerçekleştirilecek çalışmalara tahsis edilmektedir.

Jean Monnet Burs Programı, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile iş birliği içerisinde yürütülmektedir.
Programın başvuru ve değerlendirme süreci Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülmektedir. Burs sözleşmesi, burs almaya hak kazananlar ile Merkezi Finans ve İhale Birimi arasında imzalanmaktadır. Avrupa Birliği Başkanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi yukarıda sözü edilen tüm çalışmaları Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun onayı ile yürütmektedir.

 

Jean Monnet Bursu’nun amacı nedir?

Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış kişi sayısının artırılması ve böylece müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulması çabalarını desteklemeyi hedeflemektedir.


Bursiyerlerin eğitim aldıkları alanda yetkinlikleri artmakta, AB’nin işleyişi ile ilgili bakış açıları genişlemektedir. Jean Monnet Burs Programı ile ayrıca, Türkiye-AB arasındaki sivil toplum diyaloğunun gelişmesi desteklenmekte, ülkelerarası akademik ilişkiler gelişmekte, Türk ve Avrupalı meslektaşlar arasında köprüler kurulmaktadır.

Başvuru Şartları ve Belgeleri

Kimler Başvurabilir?

Hâlihazırda;
• Türkiye’deki kamu çalışanları (Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar ve yerel yönetimler-belediyeler, il özel idareleri-, kalkınma ajansları, kamu kalkınma ve yatırım bankaları, kamu mevduat bankaları vb. kuruluşlarda çalışanlar dâhil), veya
• Türkiye’deki özel sektör çalışanları (Yerleşik diplomatik temsilciliklerde ve sivil toplum kuruluşlarında (STK) vb. çalışanlar dâhil), veya
• Türkiye’deki üniversitelerin akademik ve idari personeli (Kamu ya da vakıf üniversiteleri), veya
• Türkiye’deki üniversitelerin lisans son sınıf ve lisansüstü (yüksek lisans ya da doktora) öğrencileri (Kamu ya da vakıf üniversiteleri)

Jean Monnet Burs Programına başvurabilir.

Çalıştığı kurumunun yurtdışı teşkilatında görevli olan kamu personeli – örneğin; Dışişleri Bakanlığı’nın yurtdışı teşkilatında çalışan kadrolu personeli – burs başvurusu yapabilir. Ayrıca, başvuru şartlarını haiz olup kısa dönemli değişim programları – örneğin; Erasmus – kapsamında yurtdışında bulunanlar da başvuru yapabilirler)

Seçilme şartlarını haiz olup başvuru esnasında işveren kurumlarından izinli olan veya üniversite kaydını dondurmuş kişiler de burs başvurusunda bulunabilir.

Tüm başvuru sahiplerinin aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekmektedir:

• AB üye ülkesi veya Birleşik Krallık veya Türkiye veya Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) faydalanıcısı ülke vatandaşı olmak , ve
• Lisans derecesine sahip olmak ya da bir lisans programında son sınıf öğrencisi olmak, ve
• 4.00 üzerinden en az 2.70 veya 100 üzerinden en az 70 lisans not ortalamasına sahip olmak
• Başvuru yaptıkları bir veya iki farklı AB resmi dili için son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği olan yabancı dil yeterlik belgesine/belgelerine sahip olmak

Başvuru Süreci

Jean Monnet Burs Programı duyurusu yılda bir kere yapılır.
Başvurular elden veya posta/kargo ile duyuruda belirtilen son başvuru tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine iletilir.
Geçerli, doğru ve eksiksiz başvuru evrakı sunan adaylar yazılı sınava davet edilir. Burs almaya hak kazananlar, yazılı sınav puanları ve sektörlere ayrılan kotalar dikkate alınarak belirlenir.

 

Burs Miktarı

Okul ücreti

Yaşam giderleri (yeme-içme, konaklama, iletişim, yerel ulaşım, kültürel faaliyetler, vb.)

Sabit ödenek (vize-pasaport, eğitim materyali, seyahat, çalışma ziyareti, yerel makamlara kayıt, sağlık ve sigorta ile her türlü vergi ve benzeri masraflar)

* Jean Monnet Burs Programı kapsamında her yıl yaklaşık 20 sayfa uzunluğunda bir “Duyuru Metni” (Announcement) yayımlanmakta ve programın kapsamı, başvuru şartları, istenilen belgeler, çalışma yapılabilecek alanlar vb. tüm bilgiler bu metinde yer almaktadır.

Jean Monnet Bursu yalnızca bursiyerlerin masraflarını karşılamaktadır. Ailesi/refakatçisi ile birlikte gidecek olanlara ek bir ödenek verilmemektedir. Öğrenimini başarıyla tamamlayamayan veya sözleşme yükümlülüklerini yerine getiremeyen adayların almış oldukları bursun tamamını veya bir bölümünü geri ödemeleri istenecektir.
Burslar aylık olarak ödenmemektedir. Bunun yerine, burs miktarının %90’ı sözleşme imzalandıktan sonra, geriye kalan %10’u ise eğitim programı tamamlanıp kapanış işlemleri yapıldıktan sonra ödenmektedir.

Burs Sayısı

2022-2023 akademik yılı için yaklaşık 160 kişinin burstan faydalandırılması planlanmıştır. İmzalanacak sözleşme sayısı, tahsis edilmiş bütçe ile sınırlıdır. Bu bağlamda, kazananlar listesinde yer almış olmak sözleşme imzalanacağını garanti etmemektedir.

Bursların %50’sinin kamu sektörüne, %30’unun üniversite sektörüne, %20’sinin ise özel sektöre tahsis edilmesi öngörülmektedir.

Yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylara, başarı sıralaması ve sektörel kotaların doldurulması esasına dayalı olarak burs verilecektir. Sektörlere ayrılan kotalar, bursların tamamının azami ölçüde kullanılabilmesi amacıyla birbirleri arasında kaydırılabilir.

Programın Desteklediği Çalışma Alanları

Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB’ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmalara tahsis edilmektedir. Bu nedenle, diğer lisansüstü burs programlarından farklı olarak sadece aşağıda belirtilen AB müktesebat başlıklarında yapılacak çalışmalara burs verilmektedir:

 • Malların Serbest Dolaşımıjean monnet
 • İşçilerin Serbest Dolaşımı
 •  İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
 • Sermayenin Serbest Dolaşımı
 • Kamu Alımları
 • Şirketler Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Rekabet Politikası
 • Mali Hizmetler
 • Bilgi Toplumu ve Medya (Lütfen Önemli Not-1’e bakınız)
 • Tarım ve Kırsal Kalkınma
 • Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
 • Balıkçılık
 • Taşımacılık Politikası
 • Enerji
 • Vergilendirme
 • Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika
 • İstatistik
 • Sosyal Politika ve İstihdam
 • İşletmeler ve Sanayi Politikası
 • Trans-Avrupa Şebekeleri
 • Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
 • Yargı ve Temel Haklar
 • Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
 • Bilim ve Araştırma (Lütfen Önemli Not-1’e bakınız)
 • Eğitim ve Kültür (Lütfen Önemli Not-1’e bakınız)
 • Çevre
 • Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
 • Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler)
 • Mali Kontrol
 • Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları

Akademik Çalışma Yapılabilecek Ülkeler ve Üniversiteler

Jean Monnet Burs Programı kapsamında bursiyerler akademik çalışmalarını AB üye ülkelerinde ve Birleşik Krallık’ta bulunan üniversite veya üniversiteye eşdeğer kurum/kuruluşlardan herhangi birinde yürütebilir.

Adayların Jean Monnet Burs Programının başvuru ve değerlendirme süreçleri devam ederken en az iki farklı AB üye ülkesinde bulunan, en az iki akademik programa başvurup söz konusu programlardan kabul mektuplarını almaları zorunludur. Yerleştirme sürecinde, burs almaya hak kazanan adayların kabul mektuplarını Tercih-1, Tercih-2 vb. şeklinde önceliklendirerek sunmaları gerekmektedir. Başvuru Formunda iki farklı AB resmi dilini belirterek başvuru esnasında bu resmi dillere ait geçerli yabancı dil yeterlik belgelerini sunan adaylar, yerleştirme sürecinde bu dillerden herhangi birinde veya ikisinde birden öğretim yapan akademik programlara ait kabul mektuplarını sunabilirler.

Avrupa Birliği Başkanlığı, Değerlendirme Komitesi tarafından belirlenen başarı sıralamasını esas alarak ve bursiyerlerin farklı AB üye ülkelerine dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak amacını gözeterek Yerleştirme Sürecinde karar vermeye yetkilidir. Bursiyerlerin %50’sinden fazlasının aynı AB üye ülkesini birinci tercih olarak belirtmesi halinde, başarı sıralamasında yüksek sıralarda yer alan bursiyerlerin birinci tercihlerine yerleşme hakkı bulunacaktır; aynı AB üye ülkesini ilk tercih olarak belirten ancak başarı sıralamasında daha alt sıralarda yer alan bursiyerler ise sıradaki en uygun program tercihlerine (bir başka ifadeyle, başka bir AB üye ülkesindeki14 programa) yerleştirileceklerdir. Avrupa Birliği Başkanlığı, gidilecek akademik programların çalışma alanları (AB müktesebat başlıkları) ile uyumlu olmasını, burslardan azami ölçüde faydalanılmasını ve bursların coğrafi dağılımının çeşitlendirilmesini teminen program onaylarına ilişkin nihai karar verme hakkını saklı tutmaktadır.

Duyuru (2023-2024 Akademik Yılı) ulaşmak için (Tıklayınız)

 

Myeducoach Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak tüm başvuru süreçlerinde danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Danışmanlığımız kapsamında, okulların seçimi, üniversitelere başvuruların yapılması, kabul süreci, üniversite tarafından gerekli belgelerin düzenlenmesi, niyet mektubu ve CV’nin hazır hale getirilmesi yer almaktadır. Buna ek olarak öğrencilerimizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan konaklamaların ayarlanması ve vize başvuru süreçlerini Myeducoach Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı bünyesince sağlamaktayız.

Myeducoach Yurtdışı Eğitim olarak okulunuzu seçme sürecinden yurtdışında eğitiminizi alıp ülkeye dönüşünüze kadar her daim yanındayız.