Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak MYEDUCOACH YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (MYEDUCOACH EĞİTİM DANIŞMANLIK) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz, sınırlı olarak sayılmamakla birlikte; MYEDUCOACH EĞİTİM DANIŞMANLIK’ın ya da MYEDUCOACH EĞİTİM DANIŞMANLIK’ın iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesi gibi maksatlarla işlenmektedir.
Kişisel verilerinizin hukuka aykırı şekilde işlenmemesi, kişisel verilerinize hukuka aykırı şekilde erişilmemesi ve kişisel verilerinizin muhafaza edilmesi için gerekli teknik ve idari önlemler alınmaktadır.

Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, MYEDUCOACH EĞİTİM DANIŞMANLIK’ın pay sahipleriyle, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerindeki kişisel veri işleme koşul ve amaçlarına uygun olarak paylaşılabilecektir.
Kişisel verileriniz, sınırlı olarak sayılmamakla birlikte; MYEDUCOACH EĞİTİM DANIŞMANLIK’ın ya da MYEDUCOACH EĞİTİM DANIŞMANLIK’ın iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesi gibi maksatlarla işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.
Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

MYEDUCOACH EĞİTİM DANIŞMANLIK, faaliyetlerini sürdürebilmek için kişisel verilerinizi anketler, internet siteleri, MYEDUCOACH EĞİTİM DANIŞMANLIK’ın temsilcileri vb. vasıtalarla toplamakta ve muhtelif hukuki sebeplerle 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde öngörülen koşullara uygun olarak işlemektedir.

Kanuni Haklarınız

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. 5 ve 6 numaralı maddeler gereği yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki haklarınızı kullanmaya yönelik yazılı taleplerinizi ve başvurularınızı, MYEDUCOACH EĞİTİM DANIŞMANLIK’ın aşağıda belirtilen adresine gönderebilirsiniz.

Bu çerçevedeki başvurularınız 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsizdir.

İletişim Bilgileri

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik ve adres bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizi detaylı olarak anlatan başvuru metninizi MYEDUCOACH YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ’nin, 1479 Sk. No:16, Kat:2, D:5, Kenet Sitesi, Alsancak/İzmir adresine iadeli taahhütlü mektup kullanarak PTT yoluyla veya aşağıdaki formu doldurarak gönderebilirsiniz.